فرصت های داوطلبی شاروالی کابل

جهت شفافیت هرچه بیشتر در پروسه‌های تدارکاتی، تسریع امورات کاری و عرضه خدمات به موقع برای شهروندان شهرکابل در سال 1395- هیئت رهبری شاروالی‌کابل مصمم بر این شد تا بعد از گذشت سال‌های متمادی با درنظرداشت حجم امورات تدارکاتی درساختار تشکیلاتی بخش‌های تدارکاتی که قبلاً بصورت جداگانه تحت اثر ریاست‌های مختلف کارمندان مربوط ایفای وظیفه مینمودند را مرکزی ساخته وبا ایجاد تشکیل جدید و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری باجذب کارمندان جدید ومسلکی امور کارهای تدارکاتی را تنظیم سازد

عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها
عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها
پروژه امور ساختمانی سرک از پل بګرامی الی منطقه نرسیده به بینی حصار ۱۴۰۳/۱/۱۹ ۱۴۰۳/۲/۹ درخواست
پروژه اعمار یک باب محراب مسجد شریف درصحن ریاست سرسبزی وحفظ ساحات سبز ۱۴۰۳/۱/۱۹ ۱۴۰۳/۲/۸ درخواست
پروژه امور ساختمان سرک از چهار راهی میدان هوایی الی سرک گمرک (لات دوم ساختمان کانال) ۱۴۰۳/۱/۱۹ ۱۴۰۳/۲/۱۰ درخواست
پروژه احداث سرک شروع از چهاراهی محبس الی قراول محبس الی سلیم کاروان ۱۴۰۳/۱/۱۱ ۱۴۰۳/۲/۱ درخواست
عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها
اجاره دهی موازی (5500) متر مربع زمین و تاسیسات موجود در آن دارالحفاظ ، مدرسه ، گدام دکاکین واقع بلاک نمبر 12 پروژه بگرامی جوار شفاخانه جنت گل خان از مربوطات ریاست ناحیه بیست و دوم ۱۴۰۳/۱/۱۶ ۱۴۰۳/۲/۹ درخواست
اجاره دهی چهار باب کانتین شرید سبز مقابل ریاست ناحیه پانزدهم از مربوطات ریاست امورکلتوری ۱۴۰۳/۱/۱۶ ۱۴۰۳/۲/۸ درخواست
اجاره دهی جمع آوری محصول تهجائی از تولیدات داخلی مارکیت میوه وترکاری پیاز و کچالو واقع ناحیه چهارم شهر کابل ۱۴۰۳/۱/۱۶ ۱۴۰۳/۲/۵ درخواست
اجاره دهی هفده باب دکاکین مارکیت زیر زمینی واقع ده افغانان از مربوطات ریاست ناحیه دوم ۱۴۰۳/۱/۱۶ ۱۴۰۳/۲/۶ درخواست
اجاره دهی موازی (634) متر مربع زمین واقع کوچه بارانه پهلوی شور بازار از مربوطات ریاست ناحیه اول ۱۴۰۳/۱/۱۶ ۱۴۰۳/۲/۸ درخواست
اجاره دهی موازی (10،000) متر مربع پارکینگ وسایط واقع دشت سقابه (هده جدید چوب) از مربوطات ریاست ناحیه بیستم ۱۴۰۳/۱/۱۶ ۱۴۰۳/۲/۵ درخواست
جاره دهی یک باب غرفه کاتین کانکریتی واقع خوشحال خان مینه متصل صالون عروسی آریانا کابل ناحیه پنجم از مربوطات ریاست امور کلتوری ۱۴۰۳/۱/۴ ۱۴۰۳/۲/۱ درخواست
اجاره دهی موازی (158) مترمربع زمین سفید واقع شور بازار عقب برج برق از مربوطات ریاست ناحیه اول ۱۴۰۳/۱/۴ ۱۴۰۳/۲/۱ درخواست
عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها