فرصت های داوطلبی شاروالی کابل

جهت شفافیت هرچه بیشتر در پروسه‌های تدارکاتی، تسریع امورات کاری و عرضه خدمات به موقع برای شهروندان شهرکابل در سال 1395- هیئت رهبری شاروالی‌کابل مصمم بر این شد تا بعد از گذشت سال‌های متمادی با درنظرداشت حجم امورات تدارکاتی درساختار تشکیلاتی بخش‌های تدارکاتی که قبلاً بصورت جداگانه تحت اثر ریاست‌های مختلف کارمندان مربوط ایفای وظیفه مینمودند را مرکزی ساخته وبا ایجاد تشکیل جدید و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری باجذب کارمندان جدید ومسلکی امور کارهای تدارکاتی را تنظیم سازد

عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها
تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی و اجناس متفرقه ضرورت ریاست های مختلف شاروالی کابل. ۱۴۰۳/۴/۲۷ ۱۴۰۳/۴/۳۰ درخواست
تهیه و تدارک ششصت و شش قلم وسایل برقی و خدمات آن برای برج برق ضرورت ریاست ناحیه هجدهم شاروالی کابل. ۱۴۰۳/۴/۲۶ ۱۴۰۳/۴/۳۰ درخواست
تهیه وتدارک مقدار(7000) خریطه سمنت برای پروژه اعمار تعمیر جدید اداری ریاست کار، حفظ و مراقبت ۱۴۰۳/۴/۲۶ ۱۴۰۳/۴/۳۰ درخواست
تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیمات وسایط ریاست مالی و اداری به شکل قرار داد چهار چوبی ۱۴۰۳/۴/۲۳ ۱۴۰۳/۵/۱۵ درخواست
: تهیه وتدارک یک پایه کانکریت پمپ و کانکریت پلانت معه یکپایه جنراتور برای ریاست کار حفظ مراقبت شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۲۱ ۱۴۰۳/۵/۱۴ درخواست
تهیه و تدارک روغنیات شامل مبلایل، هایدرولیک، سیایل ، گریس ، اب انتی فریز، ویکم ضرورت وسایط و.ماشینری شاروالی کابل . ۱۴۰۳/۴/۲۱ ۱۴۰۳/۵/۱۳ درخواست
تهیه و تدارک مواد اعاشوی برای طبخ نان چاشت تعداد (1720) نفر کارمند، از طریق کلوپ مرکز شاروالی ۱۴۰۳/۴/۱۸ ۱۴۰۳/۵/۱۱ درخواست
تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت مدیریت کلوپ ریاست کار، حفظ و مراقبت برای سال 1403 ۱۴۰۳/۴/۱۸ ۱۴۰۳/۵/۹ درخواست
تهیه و تدارک مقدار (21,474.53) متر مکعب خاکه سنگ (Stone dust) ضرورت چهار پروژه ریاست کار، حفظ و مراقبت ۱۴۰۳/۴/۱۷ ۱۴۰۳/۵/۸ درخواست
تهیه و تدارک سیخ گول و سیم جستی برای چهار پروژه ریاست کار، حفظ و مراقبت ۱۴۰۳/۴/۱۷ ۱۴۰۳/۵/۹ درخواست
تهیه و تدارک مقدار (46,613.80) متر مکعب بیس کورس ضرورت شش پروژه ریاست کار، حفظ و مراقبت ۱۴۰۳/۴/۱۷ ۱۴۰۳/۵/۱۰ درخواست
تهیه و تدارک 75 قلم وسایل برقی مورد نیاز ریاست سرسبزی و حفظ ساحات سبز ۱۴۰۳/۴/۱۴ ۱۴۰۳/۵/۸ درخواست
تهیه و تدارک مواد خوراکی برای حیوانات، پرنده گان و خزندگان باغ وحش کابل ۱۴۰۳/۴/۱۴ ۱۴۰۳/۵/۷ درخواست
خریداری سه نوع سیخ گول و سیم جستی ضرورت پروژه ساختمان سرک اتصالی شهرک ذاکرین الی فامیلی های چهار راهی قمبر ۱۴۰۳/۴/۱۳ ۱۴۰۳/۵/۴ درخواست
تهیه و تدارک مقدار (77275) خریطه سمنت ضرورت شش پروژه ریاست کار، حفظ و مراقبت ۱۴۰۳/۴/۱۳ ۱۴۰۳/۵/۳ درخواست
عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها
پروژه ساختمان سرک سنگتراشی از چهارراهی سپاهی گمنام الی سرک باغ قاضی مربوط شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۲۸ ۱۴۰۳/۵/۱۸ درخواست
تهیه ونصب فرش پلاستیکی در کف دهلیز و ریاست ناحیه نوزدهم شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۲۸ ۱۴۰۳/۵/۲ درخواست
تهیه ونصب یک باب غرفه از جنس پی وی سی با ملحقات آن مربوط شاروالی مرکزی کابل ۱۴۰۳/۴/۲۷ ۱۴۰۳/۴/۳۰ درخواست
پروژه ترمیماتی تشناب های ریاست تفتیش داخلی شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۲۵ ۱۴۰۳/۴/۳۱ درخواست
پروژه خط اندازی، نصب علایم ترافیکی، نصب کتاره فلزی و باسازی پیاده رو سرک های اطراف شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۲۳ ۱۴۰۳/۵/۱۳ درخواست
پروژه سا ختمان شرید سبز رحمان مینه کنار سرک 40 متره ناحیه هشتم ۱۴۰۳/۴/۱۹ ۱۴۰۳/۵/۹ درخواست
پروژه امور ساختمانی سرک اتصالی چهار راهی ستانکزی مینه الی سرک بګرامی (پل بګرامی) ۱۴۰۳/۴/۱۱ ۱۴۰۳/۵/۳ درخواست
پروژه توسعه سرک شیر پور اعتبار از کوچه دوم الی چهار راهی شهید شهر نو ۱۴۰۳/۴/۹ ۱۴۰۳/۴/۳۰ درخواست
عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها
اجاره دهی موازی 478،878.177 متر مربع زمین سفید برای (جمع آوری عواید تهجائی سرای تیل ) واقع قلعه حیدر خان از مربوطات ریاست ناحیه چهاردهم شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۲۴ ۱۴۰۳/۵/۱۶ درخواست
اجاره دهی 395متر مربع دبی مارکیت دارای (119) باب دکاکین در سه طبقه معه تهکو از مربوطات ریاست ناحیه اول شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۲۱ ۱۴۰۳/۵/۱۳ درخواست
اجاره دهی موازی 634 متر مربع زمین واقع کوچه بارانه پهلوی شور بازار از مربوطات ریاست ناحیه اول شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۲۱ ۱۴۰۳/۵/۱۷ درخواست
اجاره دهی موازی (2140) متر مربع شامل یک در بند حویلی واقع پایکوب وزیر آباد از مربوطات ریاست ناحیه دهم شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۱۹ ۱۴۰۳/۵/۱۱ درخواست
اجاره دهی موازی (1300) متر مربع شامل موتر شوئی و منزل رهایشی واقع چهارراهی سرسبزی از مربوطات ریاست ناحیه چهارم شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۱۹ ۱۴۰۳/۵/۱۳ درخواست
اجاره دهی موازی (1200) متر مربع پارکینگ وسایط شهری واقع گولائی وزیر آباد از مربوطات ریاست ناحیه دهم شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۱۹ ۱۴۰۳/۵/۱۱ درخواست
اجاره دهی موازی (1137.5) متر مربع زمین سفید واقع ساحه کوته سنگی عقب آریانا کابل از مربوطات ریاست ناحیه پنجم شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۱۹ ۱۴۰۳/۵/۱۴ درخواست
اجاره دهی موازی (19،618) متر مربع زمین سفید چهار دیواری تنگی غارو پلچرخی از مربوطات ریاست ناحیه نزدهم شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۱۹ ۱۴۰۳/۵/۱۵ درخواست
اجاره دهی چهار باب کانتین شرید سبز مقابل ریاست ناحیه پانزدهم از مربوطات ریاست امورکلتوری ۱۴۰۳/۴/۱۹ ۱۴۰۳/۵/۱۳ درخواست
اجاره دهی موازی (12800) متر مربع زمین چهار دیواری واقع خواجه رواش از مربوطات ریاست ناحیه نهم شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۱۹ ۱۴۰۳/۵/۱۵ درخواست
اجاره دهی موازی (5500) متر مربع زمین و تاسیسات موجود در آن ، گدام دکاکین واقع بلاک نمبر 12 پروژه بگرامی جوار شفاخانه جنت گل خان از مربوطات ریاست ناحیه بیست و دوم ۱۴۰۳/۴/۱۹ ۱۴۰۳/۵/۱۶ درخواست
اجاره دهی موازی (4415.82 بعد از وضع نمودن ساحه شخصی ) ساحه اضافه ستانی هوتل لمر واقع پلان تفصیلی قسمت الف پروژه بگرامی از مربوطات ریاست ناحیه بیست و دوم شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۱۹ ۱۴۰۳/۵/۱۵ درخواست
اجاره دهی موازی (2411) متر مربع شامل حویلی ویکباب هنگر واقع کمپنی از مربوطات ریاست ناحیه پنجم شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۱۹ ۱۴۰۳/۵/۱۶ درخواست
اجاره دهی موازی (1842) متر مربع سرای بطری واقع تهیه مسکن از مربوطات ریاست ناحیه چهارم شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۱۹ ۱۴۰۳/۵/۱۴ درخواست
اجاره دهی موازی (1419) متر مربع واقع عقب مکتب غلام حیدر خان از مربوطات ریاست ناحیه دهم شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۱۹ ۱۴۰۳/۵/۱۴ درخواست
عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک مواد اعاشوی ضرورت ریاست تنظیف ۱۴۰۳/۴/۲۷ ۱۴۰۳/۵/۲ درخواست
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک پرزه جات وسایط مختلف النوع ریاست کار، حفظ و مراقبت ۱۴۰۳/۴/۲۶ ۱۴۰۳/۵/۱ درخواست
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک رنگ های پرنتر، کاپیر و پلاتر ضرورت ریاست های مرکزی و نواحی شاروالی کابل ۱۴۰۳/۴/۲۶ ۱۴۰۳/۵/۱ درخواست
تهیه و تدارک یک پایه کرش پلانت با اجزای مرتبط ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت ۱۴۰۳/۴/۲۶ ۱۴۰۳/۵/۱ درخواست
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه امور ساختمان سرک های داخل مندوی ۱۴۰۳/۴/۲۵ ۱۴۰۳/۴/۳۱ درخواست
اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادپروژه امور ساختمان سرک از چهار راهی میدان هوایی الی سرک گمرک (لات دوم ساختمان کانال) ۱۴۰۳/۴/۲۵ ۱۴۰۳/۴/۳۱ درخواست
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ساخت ونصب گادرهای آهن کانکریتی وپلیت های امور ساختمانی (سرک اعتبار از چهارراهی پل سوخته الی چهارراهی پل جمهوریت به شمول پل آن لات دوم ساختمان پل) ۱۴۰۳/۴/۲۵ ۱۴۰۳/۴/۳۱ درخواست