فرصت های داوطلبی شاروالی کابل

جهت شفافیت هرچه بیشتر در پروسه‌های تدارکاتی، تسریع امورات کاری و عرضه خدمات به موقع برای شهروندان شهرکابل در سال 1395- هیئت رهبری شاروالی‌کابل مصمم بر این شد تا بعد از گذشت سال‌های متمادی با درنظرداشت حجم امورات تدارکاتی درساختار تشکیلاتی بخش‌های تدارکاتی که قبلاً بصورت جداگانه تحت اثر ریاست‌های مختلف کارمندان مربوط ایفای وظیفه مینمودند را مرکزی ساخته وبا ایجاد تشکیل جدید و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری باجذب کارمندان جدید ومسلکی امور کارهای تدارکاتی را تنظیم سازد

عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها
تهیه و تدارک کمره های امنیتی و تجهیزات آن ضرورت ریاست کنترول ساختمانها شاروالی کابل. ۱۴۰۲/۹/۱۳ ۱۴۰۲/۹/۱۶ درخواست
تهیه و تدارک اجناس متفرقه ضرورت ریاست مالی و اداری شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۱۳ ۱۴۰۲/۹/۱۶ درخواست
تهیه و تدارک (32) قلم پرزه جات ضرورت وسایط و جنتراتور های شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۱۲ ۱۴۰۲/۹/۱۴ درخواست
تهیه و تدارک (700) تن قیر مایع 60/70 ضرورت ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت ۱۴۰۲/۹/۴ ۱۴۰۲/۹/۲۵ درخواست
دعوت برای ارائه درخواستی جهت ثبت شرکتها (برای تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی) ۱۴۰۲/۶/۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درخواست
عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها
پروژه امور ساختمان سرک سی متره بدوله آغاز از سمت غرب لیسه خوشحال خان نمبر دو الی پروژه سوم بدوله و اتصال آن به سنگ نوشته ۱۴۰۲/۹/۱۳ ۱۴۰۲/۱۰/۶ درخواست
پروژه امور ساختمانی اعمار گدام مواد به شکل هنگر با ملحقات آن واقع شاروالی مرکزی کابل ۱۴۰۲/۹/۱۳ ۱۴۰۲/۹/۱۸ درخواست
تعدیل شماره (2) پروژه امور ساختمان فاز دوم پروژه انکشاف مجدد شهری (D-15-4) پنجصد فامیلی واقع ناحیه یازدهم ۱۴۰۲/۹/۱۱ ۱۴۰۲/۹/۱۶ درخواست
تعدیل شماره (3) پروژه امور ساختمان فاز دوم پروژه انکشاف مجدد شهری (D-15-4) پنجصد فامیلی واقع ناحیه یازدهم ۱۴۰۲/۹/۱۱ ۱۴۰۲/۹/۱۶ درخواست
تعدیل شماره (1) پروژه امور ساختمان توسعه سرک اعتبار از ختم سرک شهرک امید سبز به سرک عرفانی ۱۴۰۲/۹/۷ ۱۴۰۲/۹/۱۹ درخواست
پروژه امور ساختمان توسعه سرک اعتبار از ختم سرک شهرک امید سبز به سرک عرفانی ۱۴۰۲/۸/۱۶ ۱۴۰۲/۹/۱۹ درخواست
عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها
اجاره دهی موازی (2700) متر مربع زمین سفید قطعه اول واقع فامیل های ریشخور از مربوطات ناحیه هفتم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۱۰/۶ درخواست
اجاره دهی موازی (3725.9) متر مربع زمین سفید واقع واصل آباد از مربوطات ناحیه هفتم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۱۰/۶ درخواست
اجاره دهی موازی (5521) متر مربع زمین سفید واقع تنی کوت چهلستون از مربوطات ناحیه هفتم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۱۰/۴ درخواست
اجاره دهی موازی (7740) متر مربع (هده ) پارکینگ مواد تعمیراتی واقع چهارراهی داود خان بلاک 11 از مربوطات ناحیه دوازدهم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۹/۲۹ درخواست
اجاره دهی هشت باب دکاکین واقع سرک عمومی میرزا عبدالقادر ( قصبه ) از مربوطات ناحیه پانزدهم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۹/۳۰ درخواست
اجاره دهی موازی (2.42) جریب زمین سفید واقع ده مراد خان از مربوطات ناحیه هفتم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۱۰/۴ درخواست
اجاره دهی موازی (247.63) متر مربع حویلی استملاکی واقع باغ ریس از مربوطات ناحیه هفتم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۱۰/۳ درخواست
اجاره دهی موازی (500) متر مربع زمین سفید واقع قلعه فتوح از مربوطات ناحیه هفتم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۱۰/۵ درخواست
اجاره دهی موازی (2520) متر مربع زمین سفید قطعه دوم واقع فامیل های ریشخور از مربوطات ناحیه هفتم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۱۰/۵ درخواست
اجاره دهی موازی (2284) متر مربع زمین سرای ریگ وچوب فروشی جوار شهرک آریا از مربوطات ناحیه دهم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۹/۲۹ درخواست
اجاره دهی موازی (2111.05) متر مربع زمین زراعتی واقع گذرگاه از مربوطات ناحیه هفتم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۱۰/۴ درخواست
اجاره دهی موازی (2108.60) متر مربع زمین سفید قطعه اول پغمان واقع پل هوتل از مربوطات ناحیه چهاردهم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲ درخواست
اجاره دهی موازی (2100) متر مربع زمین سفید جنوب سفارت فدراتیف روسیه واقع ایوب خان مینه از مربوطات ناحیه هفتم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۱۰/۳ درخواست
اجاره دهی موازی (1427) جریب زمین سفید واقع تنی کوت از مربوطات ناحیه هفتم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۱۰/۵ درخواست
اجاره دهی موازی (1230) متر مربع زمین سفید قطعه سوم واقع فامیل های ریشخور از مربوطات ناحیه هفتم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۱۰/۳ درخواست
اجاره دهی موازی (1010.63) متر مربع زمین سفید قطعه دوم پغمان واقع پل هوتل از مربوطات ناحیه چهاردهم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲ درخواست
اجاره دهی (525) مترمربع مارکیت پنجصد فامیلی از مربوطات ناحیه پانزدهم ۱۴۰۲/۹/۵ ۱۴۰۲/۹/۲۷ درخواست
اجاره دهی مارکیت ایستگاه سعادت (364) مترمربع از مربوطات ناحیه پانزدهم ۱۴۰۲/۹/۵ ۱۴۰۲/۹/۲۷ درخواست
اجاره دهی دکاکین واقع ساحه استملاکی سمت شمال سرک شصت متره قلعه زمانخان از مربوطات ناحیه شانزدهم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۵ ۱۴۰۲/۹/۲۶ درخواست
اجاره دهی موازی 527.8 متر مربع پارکینگ و موتر شویی واقع بازار چرخ آب از مربوطات ناحیه بیستم ۱۴۰۲/۹/۵ ۱۴۰۲/۹/۲۸ درخواست
اجاره دهی موازی 80 متر مربع زمین سفید واقع جوار چهارراهی تصدی ملی بس از مربوطات ناحیه شانزدهم ۱۴۰۲/۹/۵ ۱۴۰۲/۹/۲۸ درخواست
دوباب غرفه کانکریتی مدور درکنار پایه بیرق واقع سرتپه وزیر محمد اکبر خان ناحیه دهم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۵ ۱۴۰۲/۹/۲۸ درخواست
اجاره دهی موازی (1620) متر مربع زمین ساحه موتر فروشی واقع چهارراهی ماموریت از مربوطات ناحیه دوازدهم ۱۴۰۲/۹/۵ ۱۴۰۲/۹/۲۶ درخواست
اجاره دهی هفت باب دکاکین خوارکه فروشی وسط سرک از مربوطات ریاست ناحیه دوازدهم ۱۴۰۲/۹/۵ ۱۴۰۲/۹/۲۵ درخواست
اجاره دهی موازی (2201) متر مربع زمین ساحه موتر فروشی واقع چهارراهی ماموریت از مربوطات ناحیه دوازدهم ۱۴۰۲/۹/۵ ۱۴۰۲/۹/۲۶ درخواست
اجاره دهی مالگدام سمت شمال از مربوطات ناحیه هفدهم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۵ ۱۴۰۲/۹/۲۵ درخواست
اجاره دهی مالگدام سمت شرق از مربوطات ناحیه نزدهم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۵ ۱۴۰۲/۹/۲۵ درخواست
اجاره دهی مالگدام سمت جنوب واقع سنگ نوشته از مربوطات ناحیه بیستم شاروالی کابل ۱۴۰۲/۹/۵ ۱۴۰۲/۹/۲۵ درخواست
عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه امور ساختمانی توسعه سرک اعتبار از چهار راهی قصر درالامان به استقامت پل گلباغ الی سرک کابل لوگر در منطقه چهل دختران لات اول ۱۴۰۲/۹/۱۱ ۱۴۰۲/۹/۱۸ درخواست