فرصت های داوطلبی شاروالی کابل


شماره توضیحات قرارداد ها شماره درخواست قیمت قرارداد اسم قراردادی تاریخ شروع قرارداد تاریخ تکمیلی قرارداد