فرصت های داوطلبی شاروالی کابل


شماره توضیحات قرارداد ها شماره درخواست قیمت قرارداد اسم قراردادی تاریخ شروع قرارداد تاریخ تکمیلی قرارداد
3 تدارک، نصب و فعال سازی وسایل برقی تنویر سرک کمپنی از چهار راهی کمپنی الی پل کمپنی (لات اول) پروژه تدارک، نصب و فعال سازی وسایل برقی تنویر جاده شهرک امنیت (لات دوم) KM/NCB/1402/G-09 7751191 شرکت شکرالله مندوزی ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
4 تهیه وتدارک تایر، تیوپ معه فیته ضرورت وسایط ریاست های تنظیف، کارحفظ مراقبت، سرسبزی و ترانسپورت مرکز شاروالی کابل KM/NCB//1402/G-20 25300000 شرکت زراعتی ومالداری تاج محمودی ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
5 تهیه و تدارک مقدار 50,000 متر مکعب سب بیس و 3,000 متر مکعب ریگ شسته شده بگرام ضرورت پروژه های ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل KM/NCB/1402/G-41 21517500 شرکت ساختمانی وسرکسازی ار یوب سپین غر ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
6 تهیه و تدارک مقدار 41,450 متر مکعب بیس کورس ضرورت پروژه ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل KM/NCB/1402/G-40 32704050 شرکت خدمات لوژستیکی مهر برادران ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
7 تهیه وتدارک بطری معه تیزاب ضرورت وسایط ریاست های تنظیف، کارحفظ مراقبت، سرسبزی و ترانسپورت مرکز شاروالی کابل KM/NCB/1402/G-19 7664459 شرکت خدمات لوژستیکی مهر برادران ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
8 تهیه وتدارک مقدار (4500) متر مکعب خاکه سنگ، (800) متر مکعب جغل ده ملی و (1200) متر مکعب جغل بیست ملی برای امور حفظ و مراقبت و ترمیمات، ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل KM/RFQ/1402/G167 4810000 شرکت ساختمانی وتولید مواد ساختمانی لوگر هلمند ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
9 تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی ، فرنیچر باب و اجناس متفرقه ضرورت ریاست های تدارکات، تنظیم مارکیت ها، ناحیه هجدهم، نشرات وآگاهی عامه، طرح وتطبیق پلانهای شهری و ریاست دفتر شاروالی کابل. KM/RFQ/G-155/1402 181130 شرکت خدمات لوژستیکی لمر زار ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
10 کرایه گیری پنج عراده دمترک بلند تناژ، یک چین اکسکواتور و یک عراده لودر برای ساختمان سرک اتصالی فامیلی های چهار راهی قمبر الی شهرک ذاکرین ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل KM/RFQ/1402/ G-171 4571468 شرکت خدمات لوژستیکی پکتیاوال ایوبی ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
11 تهیه و تدارک وتدارک اجناس متفرقه ضرورت ریاست تنظیم و انکشاف مجدد شهری، ریاست دفتر، ریاست نشرات واگاهی عامه، ریاست ملکیت ها، ریاست منابع بشری، ریاست تنظیم مارکیت ها، ریاست ناحیه شانزدهم شاروالی کابل KM/RFQ/1402/G-142 121351 شرکت نصیر سلطان زوی ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
12 تهیه وتدارک کمپیوتر ها ،پرنتر ها،یو پی اس و فلش ضرورت ریاست های عواید ،منابع بشری و ریاست مالی و اداری شاروالی کابل KM/RFQ/G-152/1402 280876 شرکت خدمات لوژستیکی فرزاد هویدا ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
13 تهیه وتدارک (33) قلم اجناس و خدمات مورد ضرورت ریاست های مالی و اداری، منابع بشری، طرح و تطبیق و زیربناهای شهری شاروالی کابل KM/RFQ/G-153/1402 157000 شرکت خدمات لوژستیکی محفوظ شمال ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
14 تهیه وتدارک شوینده باب و قفل ها ضرورت مدیریت کلوپ ریاست مالی و اداری شاروالی کابل KM/RFQ/G-154/1402 77240 شرکت خدمات لوژستیکی لمر زار ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
15 تهیه و تدارک به تعداد (100) سیت تیلفون ( IP Phone Grand stream) ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی KM/RFQ/1402/G-158 500000 شرکت مخابراتی افغان تیلی کام ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
16 برای تهیه و تدارک یک پایه سرور( PowerEdge R740 Rack Server ) ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی KM/RFQ/1402/G-32 // 934000 شرکت خدمات لوژستیکی وتجارتی اراسته آریا ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
17 تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی و اجناس متفرقه ضرورت ریاست های مالی و اداری، دفتر، نواحی هشتم، نزدهم،دوازدهم،امور حقوقی و زیربناهای شهری شاروالی کابل KM/RFQ/G-161/1402 177430 شرکت تجارتی متای جهان ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
18 تهیه و نصب به تعداد (403) عدد استیل گریتنگ گلونایز شده برای ساختمان جویچه های سرک ششم شیر پور ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل KM/RFQ/1402/G-162 3747900 شرکت ساختمانی وسرکسازی سمیع رزاق ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
20 تهیه وتدارک مقدار 95تن قیر مایع 70/60به منظور ترمیم ودرز گیری سرک های شهر کابل ضرورت ریاست کار حفظ مراقبت KM/RFQ/1402/G-67 4555250 شرکت خدمات لوژستیکی گلکسی اسکای ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
21 به کرایه گیری سه چین اکسکواتور جک همر دار، برای ساختمان سرک فامیلی های چهار راهی قمبر الی شهرک ذاکرین ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل KM/RFQ/1402/ G-68 4050000 شرکت خدمات لوژستیکی نور اکبری ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
22 تهیه و تدارک مقدار 95تن قیر مایع 70/60برای تر میم ودر زگیری سرک های شهر کابل ضرورت ریاست کار حفظ ومراقبت شاروالی کابل کابل KM/RFQ/1402/G-85 4511550 شرکت خدمات لوژستیکی مهر و برادران ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
23 کرایه گیری یک چین اکسکواتور، چهار عراده دمترک بیست تن و یک عراده لودر 950 کتر پلر برای ساختمان سرک اتصالی فامیلی های چهار راهی قمبر الی شهرک ذاکرین ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت KM/RFQ/1402/G-94 4073469 شرکت ساختمانی اسلام الدین یوسفزی ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
24 کرایه گیری یک چین اکسکواتور شش عراده دمترک بیست تن برای ساختمان سرک اتصالی فامیلی های چهار راهی قمبر الی شهرک ذاکرین ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت KM/RFQ/1402/G-95 4099000 شرکت خدمات لوژستیکی پکتیاوال ایوبی ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶