عنوان
تهیه و تدارک 77 عدد GPS ضرورت ریاست سرسبزی شاروالی کابل
شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه نرخ گیری 77 عدد GPS ضرورت ریاست سرسبزی شاروالی کابل تحت شماره KM/RFQ/1403/G-069 اشتراک نموده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج درخواست نرخگیری و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 11:00 قبل از ظهر به تاریخ 24/03/1403 به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهارراهی ملک اصغر – ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
کتگوری تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی
شماره درخواست KM/RFQ/1403/G-069
تاریخ نشر اعلان 1403/3/21
تاریخ ختم اعلان 1403/3/24