عنوان
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه آدرس یابی ناحیه ششم شهر کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، شاروالی کابل در نظر دارد، قرارداد پروژه آدرس یابی ناحیه ششم شهر کابل  تحت شماره داوطلبیKM/NCB/1403/W-11  را به شرکت ساختمانی و سرکسازی جسور شمال دارنده جواز شماره (92180) آدرس شرکت: (داخل مارکیت جمیل ورامین، مرکز کندز) به قیمت مجموعی (5,589,132) پنج ملیون پنجصد هشتاد نه  هزار یک صدو سی دو افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست  تدارکات شاروالی کابل  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

کتگوری اطلاعیه‌های تصمیم اعطای قرارداد
شماره درخواست KM/NCB/1403/W-11
تاریخ نشر اعلان 1403/3/21
تاریخ ختم اعلان 1403/3/27