عنوان
پروژه اعمار گلخانه ها درپارکها ریاست سرسبزی وحفظ ساحات سبز
شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا در پروسه داوطلبی : ((پروژه اعمار گلخانه ها درپارکها ریاست سرسبزی وحفظ ساحات سبز)) تحت نمبر تشخیصیه : KM-NCB-/1403/W-07/REBID که اعلان ان در ویب سایت شاروالی کابل نیز به نشر سپرده شده است، اشتراک نمایند. داوطلبان محترم نقل شرطنامه و اسناد تخنیکی پروژه متذکره را در بدل مبلغ 1,000 افغانی غیر قابل برگشت از ساعت 8:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر ذریعه درخواستی از آمریت تدارکات ساختمان و خدمات مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر– ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان در فلش بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ 04-10-1403 ساعت 10:00 قبل از ظهر به امریت تدارکات ساختمان و خدمات مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل (واقع چهارراهی ملک اصغر- ناحیه دوم شهر کابل افغانستان) ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. داوطلبان مکلف به رعایت خلاصه واجد شرایط لازم مندرجه ذیل اند: ( به داوطلبان توصیه میگردد تا برای جزئیات مکمل به شرطنامه مراجعه نمایند): • حد اقل لازم حجم معاملات امور ساختمانی اجرا شده توسط داوطلب در دو سال در خلال پنج سال اخیر (قابل تطبیق نمیباشد). • حد اقل لازم تجربه منحیث قراردادی اصلی در امورساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در خلال (10) سال اخیر: یک قرار داد مشابه (قابل تطبیق نمیباشد) و یا دو قرار داد مشابه (قابل تطبیق نمیباشد) • حد اقل دارائی های سیال (نقدی) یا انواع اعتبارات (قرضه)، خالص سایر تعهدات داوطلب مبلغ (2,400,000) افغانی را داشته باشد. • تضیمن افر به مبلغ (217,000) افغانی بوده، نویت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنتی و یا پول نقد میباشد. • داشتن تجهیزات ضروری و کارمندان کلیدی لازم و ضروری پنداشته میشود. • جلسه آفرگشایی به تاریخ 10--041403- ساعت 10:00 قبل از ظهر در منزل اول – صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر – جوار پارک زرنگار، شهر کابل تدویر می گردد.
کتگوری تدارکات امور ساختمانی
شماره درخواست KM-NCB-/1403/W-07/REBID
تاریخ نشر اعلان 1403/3/20
تاریخ ختم اعلان 1403/4/10