عنوان
ساخت و نصب ذخیره تیل (20,000) و (30,000) لیتر از فلز پنج ملی و دو پایه توزیع تیل یک ماشینه همراه با نصب و امور ایجابی ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در ساخت و نصب  ذخیره تیل (20,000) و (30,000) لیتر از فلز پنج ملی و دو پایه توزیع تیل یک ماشینه همراه با نصب و امور ایجابی ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت  تحت شماره  KM/RFQ/1403/ G-061 اشتراک نموده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج درخواست نرخگیری و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر به تاریخ 22/03/1403 به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهارراهی ملک اصغر ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

کتگوری تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی
شماره درخواست KM/RFQ/1403/ G-061
تاریخ نشر اعلان 1403/3/17
تاریخ ختم اعلان 1403/3/22