عنوان
تهیه و تدارک جغل بیست ملی ، جغل ده ملی و خاکه سنگ ضرورت بخش ترمیمات ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک جغل بیست ملی ، جغل ده ملی و خاکه سنگ ضرورت  بخش ترمیمات ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل یک هزار افغانی پول غیر قابل برگشت از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه  مذکور و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته به ساعت 10:00 قبل از ظهر شنبه  مورخ 1403/04/09 به آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات، منزل چهارم   واقع چهار راهی ملک اصغر شهر کابل ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر  بصورت ضمانت بانکی  مبلغ (300,000) افغانی  بوده و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر  شنبه مورخ 09/04/1403  در منزل اول - صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر میگردد.

کتگوری تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی
شماره درخواست KM/NCB/1403/G-41
تاریخ نشر اعلان 1403/3/17
تاریخ ختم اعلان 1403/4/9