عنوان
تهیه و تدارک سامان آلات برق جهت ترمیمات تنویر سرک اعتبار از دو سرکه میدان هوایی الی باغ بالا

بدینوسیله به تاسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که شاروالی کابل در نظر دارد تا پروژه تهیه و تدارک سامان آلات برق جهت ترمیمات تنویر سرک اعتبار از دو سرکه میدان هوایی الی باغ بالا با کود نمبر KM/NCB/1403/G-24  را به       شرکت ساختمان و خدمات لوژستیکی کویک لایت  زون جواز نمبر 16560به قیمت مجموعی مبلغ (10,028,190)  ده میلیون و بیست و هشت هزارو یک صدو نود افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر، جوار پارک زرنگار ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد 

کتگوری اطلاعیه‌های تصمیم اعطای قرارداد
شماره درخواست KM/NCB/1403/G-24
تاریخ نشر اعلان 1403/3/17
تاریخ ختم اعلان 1403/3/23