عنوان
پروژه اعمار یک باب محراب مسجد شریف در صحن ریاست سرسبزی و حفظ ساحات سبز

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که شاروالی کابل در نظر دارد، تا پروژه اعمار یک باب محراب مسجد شریف در صحن ریاست سرسبزی و حفظ ساحات سبز تحت شماره داوطلبی KM/NCB/1403/W-002 را به شرکت ساختمانی مشرق سنگر دارنده جواز شماره (D-02-2051) آدرس شرکت: ) لغمان مرکز سلطان غازی بابا شهرک غازی امان الله خان چوک، مرکز لغمان) به قیمت مجموعی (5,165,958) پنج میلیون یک صدو شصت و پنج هزار و نو صدو پنجاه و هشت افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اطلاعیه الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات شاروالی کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

کتگوری اطلاعیه‌های تصمیم اعطای قرارداد
شماره درخواست KM/NCB/1403/W-002
تاریخ نشر اعلان 1403/3/16
تاریخ ختم اعلان 1403/3/22