عنوان
پروژه اعمار اطاق دفتر آمر و شب باش برای (پارک سعادت ناحیه 16، پارک چهل دختران ناحیه 16، پارک قلعه احمد خان ناحیه 16، پارک بلاک 2 ارزان قیمت ناحیه 12 و پارک کارته سه ناحیه 6 ) ضرورت ریاست سرسبزی و حفظ ساحات سبز

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار اطاق دفتر آمر و شب باش برای (پارک سعادت ناحیه 16،  پارک چهل دختران ناحیه 16، پارک قلعه احمد خان ناحیه 16، پارک بلاک 2 ارزان قیمت ناحیه 12 و پارک کارته سه ناحیه 6 ) ضرورت ریاست سرسبزی و حفظ ساحات سبز تحت نمبر تشخیصیه  KM/NCB/1403/W-15با استفاده از روش داوطلبی باز داخلی اعلان ان در ویب سایت شاروالی کابل نیز  به نشر سپرده شده است، اشتراک نمایند. داوطلبان محترم نقل شرطنامه و اسناد تخنیکی پروژه متذکره را در بدل مبلغ 1,000 افغانی از ساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر در فلش از آمریت تدارکات ساختمان ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان را بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز پنج شنبه تاریخ 07/04/1403 ساعت 09:00 قبل از ظهر به امریت تدارکات ساختمان ریاست تدارکات شاروالی کابل (واقع چهاراهی ملک اصغر- ناحیه دوم شهر کابل افغانستان) ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسه آفرگشایی طبق ضرب الاجل تعیین شده مندرج شرطنامه به روز پنج شنبه تاریخ 07/04/1403 ساعت 09:00 قبل از ظهر در منزل اول صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر جوار پارک زرنگار، شهر کابل تدویر می گردد.

داوطلبان مکلف به رعایت خلاصه واجد شرایط لازم مندرجه ذیل اند: (به داوطلبان توصیه میگردد تا برای جزئیات مکمل به شرطنامه مراجعه نمایند):

·         حد اقل دارائی های سیال (نقدی)  یا انواع اعتبارات (قرضه)، خالص سایر تعهدات داوطلب  مبلغ (1,544,000) افغانی را داشته باشد.

·         حد اقل لازم تجربه منحیث قراردادی اصلی در امورساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در خلال (10) سال اخیر: یک قرار داد مشابه به مبلغ (قابل تطبیق نیست)  افغانی و یا دو قرار داد مشابه که مجموعی قیمت آنها (قابل تطبیق نیست) افغانی باشد. پروژه های مشابه تکمیل و تطبیق شده باشند.

·         حد اقل لازم حجم معاملات امور ساختمانی مبلغ (قابل تطبیق نیست) افغانی را داشته باشد.

·         تضمین آفر (200,000) دو صد هزار  افغانی طور ضمانت بانکی و میعاد آن (118) روز تقویمی باشد.

·         داشتن تجهیزات و کارمندان کلیدی مطابق به شرایط شرطنامه لازم و ضروری پنداشته میشود.

کتگوری تدارکات امور ساختمانی
شماره درخواست KM/NCB/1403/W-15
تاریخ نشر اعلان 1403/3/16
تاریخ ختم اعلان 1403/4/7