عنوان
اجاره‌دهی جمع‌آوری عواید( 48) باب دکاکین سرزیرزمینی ها که (16) باب دکاکین واقع چهارراهی پنجصد فامیلی ، ( 16)باب دکاکین واقع چهارارهی مارکیت دوم و (16 )باب دکاکین سرزیر زمینی واقع چهار راهی گولایی مسجد سرک عمومی میرزا عبدالقادر از مربوطات ناحیه یازدهم

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره‌دهی جمع‌آوری عواید( 48) باب دکاکین سرزیرزمینی ها که (16) باب دکاکین واقع چهارراهی پنجصد فامیلی ، ( 16)باب دکاکین واقع چهارارهی مارکیت دوم و (16 )باب دکاکین سرزیر زمینی واقع چهار راهی  گولایی مسجد سرک عمومی میرزا عبدالقادر  از مربوطات  ناحیه یازدهم

اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی بعداً ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (500.000) پنجصد هزارافغانی نقداً أخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت و زمان تعیین شده، در منزل  اول صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر می‌گردد.

کتگوری تدارکات امور اجاره دهی و خدمات مشورتی
شماره درخواست KM/NCS/L - 43 – 1403
تاریخ نشر اعلان 1403/3/15
تاریخ ختم اعلان 1403/4/4