عنوان
پروژه سا ختمان شرید سبز رحمان مینه کنار سرک 40 متره ناحیه هشتم

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه سا ختمان شرید سبز رحمان مینه کنار سرک 40 متره ناحیه هشتم اشتراک نموده داوطلبان محترم نقل شرطنامه و اسناد تخنیکی پروژه متذکره را در بدل مبلغ 1,000 افغانی از ساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر از آمریت تدارکات ساختمان ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر– ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان را بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز یک شنبه تاریخ03/04/1403ساعت 10:00 قبل از ظهر به امریت تدارکات ساختمان ریاست تدارکات شاروالی کابل (واقع چهاراهی ملک اصغر- ناحیه دوم شهر کابل افغانستان) ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی یا پول نقد مبلغ (140,000) افغانی  بوده، و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز یک شنبه مورخ03/04/1403در منزل اول - صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر میگردد.

کتگوری تدارکات امور ساختمانی
شماره درخواست KM/NCB/1403/ W-13
تاریخ نشر اعلان 1403/3/13
تاریخ ختم اعلان 1403/4/3