عنوان
تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت ریاست تنظیف شاروالی کابل

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت ریاست تنظیف شاروالی کابل اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل یک هزار افغانی پول غیر قابل برگشت از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه  مذکور و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته به ساعت 10:00 قبل از ظهر روز  پنجشنبه  مورخ 1403/03/24 به آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات، منزل چهارم   واقع چهار راهی ملک اصغر شهر کابل ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر  بصورت ضمانت بانکی  مبلغ (197,000) افغانی  بوده و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر پنجشنبه مورخ 24/03/1403 در منزل اول - صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر میگردد.

کتگوری تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی
شماره درخواست KM/NCB/1403/G-11
تاریخ نشر اعلان 1403/3/3
تاریخ ختم اعلان 1403/3/24