عنوان
پروژه ساخت هنګر بخاطر ديپوهای ریاست تنظیف واقع ناحیه چهارم شاروالی کابل

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا در پروسه داوطلبی: ( پروژه ساخت هنګر بخاطر ديپوهای ریاست تنظیف واقع ناحیه چهارم شاروالی کابل (، تحت شماره تشخیصیه: KM-NCB-/1403/W-14 که اعلان آن در ویب سایت شاروالی کابل نیز  به نشر سپرده میشود، اشتراک نموده و داوطلبان محترم نقل شرطنامه و اسناد تخنیکی پروژه متذکره را در مقابل پرداخت مبلغ (1,000) افغانی غیر قابل برگشت از ساعت 8:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر ذریعه درخواستی از آمریت تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، شاروالی کابل(واقع چهار راهی ملک اصغر– ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان) در حافظه یا فلش دسک بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ 24-03-1403 ساعت 09:00 قبل از ظهر به آمریت تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، شاروالی کابل (واقع چهارراهی ملک اصغر- ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان) ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانک ګرنتی (تضمین بانکی) مبلغ (872,900) افغانی بوده و جلسه آفرګشایی بروز پنج شنبه مورخ 1403/03/24 ساعت 09:00 بجه قبل از ظهر در منزل اول – صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر – جوار پارک زرنګار، شهر کابل تدویر میګردد.  

کتگوری تدارکات امور ساختمانی
شماره درخواست KM-NCB-/1403/W-14
تاریخ نشر اعلان 1403/3/3
تاریخ ختم اعلان 1403/3/24