عنوان
پروژه بهسازی چهارراهی ها, خط اندازی سرکها ونصب علایم ترافیکی کنارجاده ها(خط اندازی سرک کوته سنگی الی چهارراهی کمپنی
شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا در پروسه داوطلبی: (پروژه بهسازی چهارراهی ها, خط اندازی سرکها ونصب علایم ترافیکی کنارجاده ها(خط اندازی سرک کوته سنگی الی چهارراهی کمپنی (، تحت شماره تشخیصیه: KM/NCB/1403/W-3 که اعلان آن در ویب سایت شاروالی کابل نیز به نشر سپرده میشود، اشتراک نموده و داوطلبان محترم نقل شرطنامه و اسناد تخنیکی پروژه متذکره را در مقابل پرداخت مبلغ (1,000) افغانی غیر قابل برگشت از ساعت 8:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر ذریعه درخواستی از آمریت تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، شاروالی کابل(واقع چهار راهی ملک اصغر– ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان) در حافظه یا فلش دسک بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ 23-03-1403 ساعت 10:00 قبل از ظهر به آمریت تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، شاروالی کابل (واقع چهارراهی ملک اصغر- ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان) ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر بصورت بانک ګرنتی (تضمین بانکی) مبلغ (350,000) افغانی بوده و جلسه آفرګشایی در مورخ 1403/03/23 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در منزل اول – صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر – جوار پارک زرنګار، شهر کابل تدویر میګردد. شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا در پروسه داوطلبی: (پروژه بهسازی چهارراهی ها, خط اندازی سرکها ونصب علایم ترافیکی کنارجاده ها(خط اندازی سرک کوته سنگی الی چهارراهی کمپنی (، تحت شماره تشخیصیه: KM/NCB/1403/W-3 که اعلان آن در ویب سایت شاروالی کابل نیز به نشر سپرده میشود، اشتراک نموده و داوطلبان محترم نقل شرطنامه و اسناد تخنیکی پروژه متذکره را در مقابل پرداخت مبلغ (1,000) افغانی غیر قابل برگشت از ساعت 8:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر ذریعه درخواستی از آمریت تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، شاروالی کابل(واقع چهار راهی ملک اصغر– ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان) در حافظه یا فلش دسک بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ 23-03-1403 ساعت 10:00 قبل از ظهر به آمریت تدارکات امور ساختمانی، ریاست تدارکات، شاروالی کابل (واقع چهارراهی ملک اصغر- ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان) ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر بصورت بانک ګرنتی (تضمین بانکی) مبلغ (350,000) افغانی بوده و جلسه آفرګشایی در مورخ 1403/03/23 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در منزل اول – صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر – جوار پارک زرنګار، شهر کابل تدویر میګردد.
کتگوری تدارکات امور ساختمانی
شماره درخواست KM/NCB/1403/W-3
تاریخ نشر اعلان 1403/3/3
تاریخ ختم اعلان 1403/3/23