عنوان
پروژه امور ساختمانی سرک اتصالی گولایی بلاک دوم الی سرک شهرک امنیت معه کانال

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه امور ساختمانی سرک اتصالی گولایی بلاک دوم الی سرک شهرک امنیت معه کانال شماره داوطلبی NPD/KM/1403/W-328/NCB اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را از ویب سایت ریاست عمومی اداره امور(https://aop.gov.af/dr/access_to_information/administrative) یا (https://tenders.ageops.af/prs/bid-opportunities-notices ) یا https://rfq.km.gov.af  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 9:00 ق.ظ مورخ 22 جوزا 1403 به آمریت سکرتریت تسهیلات آفرگشایی ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

داوطلبان که شرطنامه را بدست می آورند، معلومات شرکت خویش را به منظور دریافت بموقع تعدیلات شرطنامه در صورت لزوم به ایمیل های [email protected]   و   [email protected]ارسال نموده و در وقت ضرورت به شماره 0202143274 تماس گرفته حل مطلب نمایند.

تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ  1,200,000}} میباشد. جلسه آفرگشایی به ساعت 9:00 ق.ظ مورخ22 جوزا 1403 در سالون هندوکش ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان تدویر می یابد.

کتگوری تدارکات امور ساختمانی
شماره درخواست NPD/KM/1403/W-328/NCB
تاریخ نشر اعلان 1403/2/31
تاریخ ختم اعلان 1403/3/22