عنوان
اجاره دهی موازی (1104) متر مربع که از جمله (336) متر مربع آن (28) باب دکاکین و باقیمانده (768)متر مربع ساحیه آزاد از مربوطات ریاست ناحیه هشتم شاروالی کابل

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی موازی (1104) متر مربع که از جمله (336) متر مربع آن (28) باب دکاکین و باقیمانده (768)متر مربع ساحیه آزاد از مربوطات ریاست ناحیه هشتم  شاروالی کابل  

اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 10بجه قبل از ظهر روز چهارشنبه 16-03-1403به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ار ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (500،000) پنجصد  هزار افغانی نقدی اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت10 بجه قبل  از ظهر روز  

چهارشنبه  16-03-1403در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

 

کتگوری تدارکات امور اجاره دهی و خدمات مشورتی
شماره درخواست KM/NCS/1403/L14
تاریخ نشر اعلان 1403/2/26
تاریخ ختم اعلان 1403/3/16