عنوان
اجاره دهی شش باب غرفه جات واقع مکرویان اول جوار وزارت کار امور اجتماعی از مربوطات ریاست ناحیه شانزدهم شاروالی کابل

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی شش باب غرفه جات واقع مکرویان اول جوار وزارت کار امور اجتماعی از مربوطات ریاست ناحیه شانزدهم  شاروالی کابل  

اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 11بجه قبل از ظهر روز شنبه 19-03-1403به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ار ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (40،000) چهل  هزار افغانی نقدی اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت11 بجه قبل  از ظهر روز  

شنبه  19-03-1403در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

کتگوری تدارکات امور اجاره دهی و خدمات مشورتی
شماره درخواست KM/NCS/1403/L32
تاریخ نشر اعلان 1403/2/26
تاریخ ختم اعلان 1403/3/19