عنوان
اجاره دهی سه پارکینگ مکرویان چهارم از مربوطات ریاست ناحیه نهم شاروالی کابل

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی سه پارکینگ مکرویان چهارم  از مربوطات ریاست ناحیه نهم   شاروالی کابل  

اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 11بجه قبل از ظهر روز چهارشنبه 16-03-1403به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ار ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (150،000) یکصدو پنجاه  هزار افغانی نقدی اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت11 بجه قبل  از ظهر روز  

چهارشنبه  16-03-1403در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

کتگوری تدارکات امور اجاره دهی و خدمات مشورتی
شماره درخواست KM/NCS/1403/L6
تاریخ نشر اعلان 1403/2/26
تاریخ ختم اعلان 1403/3/16