عنوان
اجاره دهی دکاکین بیدون پوشش محوطه پارک سعادت واقع مکرویان اول کنار دریای کابل از مربوطات ریاست ناحیه شانزدهم شاروالی کابل

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی دکاکین بیدون پوشش محوطه پارک سعادت واقع مکرویان اول کنار دریای کابل از مربوطات ریاست ناحیه شانزدهم  شاروالی کابل  

اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 2:30بجه بعد از ظهر روز چهارشنبه 16-03-1403به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ار ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (200،000) دوصد هزار افغانی نقدی اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت2:30 بجه بعد  از ظهر روز  

چهارشنبه  16-03-1403در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

 

کتگوری تدارکات امور اجاره دهی و خدمات مشورتی
شماره درخواست KM/NCS/1403/L03
تاریخ نشر اعلان 1403/2/26
تاریخ ختم اعلان 1403/2/26