عنوان
تهیه و تدارک کاغذ سفید ضرورت ریاست های تدارکات و ناحیه چهارم شاروالی کابل.

 شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه نرخ گیری تهیه و تدارک کاغذ سفید ضرورت ریاست های تدارکات و ناحیه چهارم شاروالی کابل تحت شماره  KM/RFQ/1403-G-039 اشتراک نموده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج درخواست نرخگیری و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر به تاریخ 27/02/1403 به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهارراهی ملک اصغر ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

کتگوری تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی
شماره درخواست KM/RFQ/1403-G-039
تاریخ نشر اعلان 1403/2/25
تاریخ ختم اعلان 1403/2/27