عنوان
تهیه وتدارک مقدار(5000) لیتر مبلایل، (3500) لیتر هایدرولیک و (2000) لیتر سیائیل ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه نرخ گیریتهیه وتدارک مقدار(5000) لیتر مبلایل، (3500) لیتر هایدرولیک و (2000) لیتر سیائیل ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت  شاروالی کابل تحت شماره  KM/RFQ/1403/ G-036 اشتراک نموده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج درخواست نرخگیری و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 11:00 قبل از ظهر به تاریخ 1403/02/227 به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهارراهی ملک اصغر ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

کتگوری تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی
شماره درخواست KM/RFQ/1403/ G-036
تاریخ نشر اعلان 1403/2/25
تاریخ ختم اعلان 1403/2/27