عنوان
تهیه وتدارک رنگ های پرنتر، کاپیر وپلاتر ضرورت ریاست های مرکزی ونواحی شاروالی کابل

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک رنگ های پرنتر، کاپیر وپلاتر ضرورت ریاست های مرکزی ونواحی شاروالی کابل اشتراک نموده و شرطنامه پروژه را بدل یک هزار افغانی غیر قابل برگشت از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته الی از ساعت 08:00  الی  10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 15/03/1403- به  ریاست تدارکات شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر شهر کابل ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر  بصورت ضمانت بانکی مبلغ (400,000) افغانی  بوده و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر سه شنبه مورخ 15/03/1403 در منزل اول - صالون طعام خوری شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر میگردد.

کتگوری تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی
شماره درخواست KM/NCB/1403/G-02
تاریخ نشر اعلان 1403/2/25
تاریخ ختم اعلان 1403/3/15