عنوان
اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادامور ساختمانی سرک از پل بګرامی الی منطقه نرسیده به بینی حصار

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا به نماینده گی از شاروالی محترم کابل در نظر دارد، امور ساختمانی سرک از پل بګرامی الی منطقه نرسیده به بینی حصار تحت شماره داوطلبی NPD\KM\1403\W-107\NCB را به شرکت های مشترک ساختمانی قلعه بست اڅکزی و ساختمانی و انجنیری یونایتد آریوب (جی وی )دارای جواز نمبر بالترتیب D-04-15 و D-37720 ؛ آدرس سرک میدان هوایی صافیان، مرکز هلمند - لشکر گاه هلمند؛ ناحیه 12 بلاک 34 کوچه 3 مرکز کابل، کابل؛ به قیمت مجموعی 87,189,744.00 افغانی( هشتاد و هفت میلیون و یک صد هشتاد و نه هزار و هفت صد و چهل و چهار افغانی)، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات به ریاست تدارکات ملی ارائه نمایند.

آدرس: آمریت تسهیلات تدارکاتی، معاونیت تخنیکی، ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور،  پشتونستان وات، کابل – افغانستان.

یادداشت: این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

کتگوری اطلاعیه‌های تصمیم اعطای قرارداد
شماره درخواست NPD\KM\1403\W-107\NCB
تاریخ نشر اعلان 1403/2/23
تاریخ ختم اعلان 1403/2/29