عنوان
اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادپروژه احداث سرک شروع از چهاراهی محبس الی قراول محبس الی سلیم کاروان

بدینوسیله به تأسی از فقره (1) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا به نماینده گی از شاروالی محترم کابل در نظر دارد، پروژه احداث سرک شروع از چهاراهی محبس الی قراول محبس الی سلیم کاروان تحت شماره داوطلبی NPD/KM/1403/W-98/NCB را به شرکت ساختمانی و انجنیری یونایتد آریوب آدرس ناحیه 12 بلاک 34 کوچه 3، مرکز کابل به قیمت مجموعی   107,995,085  (یکصدو هفت میلیون و نه صدو نود و پنج هزار و هشتاد و پنج) افغانی "، اعطاء نماید.

 اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست عمومی اداره ا.ا.ا، ریاست تدارکات ملی، معاونیت تخنیکی، آمریت تسهیلات تدارکاتی، منزل اول، پشتونستان وات، کابل – افغانستان؛ وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

کتگوری اطلاعیه‌های تصمیم اعطای قرارداد
شماره درخواست NPD/KM/1403/W-98/NCB
تاریخ نشر اعلان 1403/2/22
تاریخ ختم اعلان 1403/2/28