عنوان
اجاره دهی جمع آوری عواید تهجایی نخاس شهر کابل واقع کمپنی از مربوطات ریاست ناحیه پنجم

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی جمع آوری عواید تهجایی نخاس شهر کابل واقع کمپنی از مربوطات ریاست ناحیه پنجم

اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 10 بجه قبل از ظهر روز شنبه 29-02-1403به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ار ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (4،000،000) چهار میلیون افغانی نقدی اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 10بجه قبل از ظهر روز شنبه

  29-02-1403در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

کتگوری تدارکات امور اجاره دهی و خدمات مشورتی
شماره درخواست KM/NCS/1403/L-25
تاریخ نشر اعلان 1403/2/19
تاریخ ختم اعلان 1403/2/29