عنوان
پروژه اعمار گلخانه ها درپارکها ریاست سرسبزی وحفظ ساحات سبز

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا در پروسه داوطلبی : ((پروژه اعمار گلخانه ها درپارکها  ریاست سرسبزی وحفظ ساحات سبز))

 تحت نمبر تشخیصیه : KM-NCB-/1403/W-07 که اعلان ان در ویب سایت شاروالی کابل نیز  به نشر سپرده شده است، اشتراک نمایند. داوطلبان محترم نقل شرطنامه و اسناد تخنیکی پروژه متذکره را در بدل مبلغ 1,000 افغانی غیر قابل برگشت از ساعت 8:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر ذریعه درخواستی از آمریت تدارکات ساختمان و خدمات مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان در فلش بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ 08-03-1403 ساعت 10:00 بعد از ظهر به امریت تدارکات ساختمان و خدمات مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل (واقع چهارراهی ملک اصغر- ناحیه دوم شهر کابل افغانستان) ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

داوطلبان مکلف به رعایت خلاصه واجد شرایط لازم مندرجه ذیل اند: ( به داوطلبان توصیه میگردد تا برای جزئیات مکمل به شرطنامه مراجعه نمایند):

·            حد اقل لازم حجم معاملات  امور ساختمانی اجرا شده توسط داوطلب در دو سال در خلال پنج سال اخیر (9,958,000) افغانی.

·            حد اقل لازم تجربه منحیث قراردادی اصلی در امورساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در خلال (10) سال اخیر: یک قرار داد مشابه به مبلغ (6,912,000) افغانی و یا دو قرار داد مشابه که مجموعی قیمت آنها (9,900,000) افغانی باشد. پروژه های مشابه تکمیل و تطبیق شده باشند

·            حد اقل دارائی های سیال (نقدی)  یا انواع اعتبارات (قرضه)، خالص سایر تعهدات داوطلب مبلغ (2,400,000) افغانی را داشته باشد.

·            تضیمن افر به مبلغ (217,000) افغانی بوده، نویت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنتی و یا پول نقد میباشد.

·            داشتن تجهیزات ضروری و کارمندان کلیدی لازم و ضروری پنداشته میشود.

·            جلسه آفرگشایی به تاریخ 08-03-1403- ساعت 10:00 قبل از ظهر  در منزل اول صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر جوار پارک زرنگار، شهر کابل تدویر می گردد. 

کتگوری تدارکات امور ساختمانی
شماره درخواست KM-NCB-/1403/W-07
تاریخ نشر اعلان 1403/2/18
تاریخ ختم اعلان 1403/3/8