عنوان
تهیه وتدارک یکپایه کرش پلانت با اجزای مرتبط به ان ضرورت ریاست کار حفظ مراقبت شاروالی کابل
شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارک یکپایه کرش پلانت با اجزای مرتبط به ان ضرورت ریاست کار حفظ مراقبت شاروالی کابل اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل یک هزار افغانی پول غیر قابل برگشت از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه مذکور و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از ساعت 08:00 الی 10:00 قبل از ظهر روز چهار شنبه مورخ 09/03/1403 به آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات، منزل چهارم واقع چهار راهی ملک اصغر شهر کابل ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ (635,000) افغانی بوده و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر چهارشنبه مورخ 09/03/1403 در منزل اول - صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی واقع چهار راهی ملک اصغر شهر کابل تدویر میگردد.
کتگوری تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی
شماره درخواست KM/NCB/1403/G-07
تاریخ نشر اعلان 1403/2/18
تاریخ ختم اعلان 1403/3/9