عنوان
اجاره دهی موازی (5500) متر مربع زمین و تاسیسات موجود در آن ، گدام دکاکین واقع بلاک نمبر 12 پروژه بگرامی جوار شفاخانه جنت گل خان از مربوطات ریاست ناحیه بیست و دوم

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی موازی (5500) متر مربع زمین و تاسیسات موجود در آن ، گدام دکاکین واقع بلاک نمبر 12 پروژه بگرامی جوار شفاخانه جنت گل خان از مربوطات ریاست ناحیه  بیست و دوم

اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 10بجه بعد از ظهر روز یکشنبه06-03-1403به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ار ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (250،000) دوصدو پنجاه هزار افغانی نقدی اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 2:30 بجه بعداز ظهر روز  یکشنبه 06-03-1403در منزل اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهرکابل  تدویر می‌گردد.

کتگوری تدارکات امور اجاره دهی و خدمات مشورتی
شماره درخواست KM/NCS/1403/L07
تاریخ نشر اعلان 1403/2/16
تاریخ ختم اعلان 1403/3/6