عنوان
اجاره دهی دو پارکینگ وسایط شهری واقع گولایی حصه اول خیر خانه جوار مسجد کویتی از مربوطات ریاست ناحیه یاز دهم

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی دو پارکینگ وسایط شهری واقع گولایی حصه اول خیر خانه جوار مسجد کویتی  از مربوطات ریاست ناحیه  یاز دهم

اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 10بجه قبل از ظهر روز دو شنبه 07-03-1403به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ار ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (70،000) هفتاد هزار افغانی نقدی اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 10 بجه قبل از ظهر روز  دوشنبه

 07-03-1403در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

کتگوری تدارکات امور اجاره دهی و خدمات مشورتی
شماره درخواست KM/NCS/1403/L-24
تاریخ نشر اعلان 1403/2/16
تاریخ ختم اعلان 1403/3/7