عنوان
اجاره دهی جمع آوری محصول تهجائی از تولیدات داخلی مارکیت میوه وترکاری پیاز و کچالو واقع ناحیه چهارم شهر کابل

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی جمع آوری محصول تهجائی از تولیدات داخلی مارکیت میوه وترکاری پیاز و  کچالو واقع ناحیه چهارم شهر کابل

اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 10بجه قبل از ظهر روز چهارشنبه 26-02-1403به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ار ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (5،000،000) پنج میلیون  افغانی نقدی اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 10بجه قبل از ظهر روز

چهار شنبه  26-02-1403در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

 

کتگوری تدارکات امور اجاره دهی و خدمات مشورتی
شماره درخواست KM/NCS /L-26-1403
تاریخ نشر اعلان 1403/2/16
تاریخ ختم اعلان 1403/2/26