عنوان
اجاره دهی چهار باب کانتین شرید سبز مقابل ریاست ناحیه پانزدهم از مربوطات ریاست امورکلتوری

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی چهار باب کانتین شرید سبز مقابل ریاست ناحیه پانزدهم از مربوطات ریاست امورکلتوری

اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 11 بجه قبل از ظهر روز دو شنبه 07-03-1403به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ار ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (50،000) پنجاه هزار افغانی نقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 11بجه قبل از ظهر روز دو شنبه  7-03-1403در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

کتگوری تدارکات امور اجاره دهی و خدمات مشورتی
شماره درخواست KM/NCS/1403/L04
تاریخ نشر اعلان 1403/2/16
تاریخ ختم اعلان 1403/3/7