عنوان
اجاره دهی هشت باب دکاکین واقع سرک عمومی میرازعبدالقادر ( قصبه ) از مربوطات ریاست ناحیه پانزدهم

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی هشت باب دکاکین واقع سرک عمومی میرازعبدالقادر ( قصبه ) از مربوطات ریاست ناحیه  پانزدهم

اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 10بجه ق از ظهر روز پنج شنبه 03-03-1403به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ار ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (100،000) یکصد هزار افغانی نقدی اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 10 بجه ق از ظهر روز  پنج شنبه  

03-03-1403در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

کتگوری تدارکات امور اجاره دهی و خدمات مشورتی
شماره درخواست KM/NCS/1403/L-17
تاریخ نشر اعلان 1403/2/11
تاریخ ختم اعلان 1403/3/3