عنوان
اجاره دهی موازی (2108.60) متر مربع زمین سفید قطعه اول پغمان واقع پل هوتل از مربوطات ریاست ناحیه چهاردهم

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی موازی (2108.60) متر مربع زمین سفید قطعه اول پغمان واقع پل هوتل  از مربوطات ریاست ناحیه  چهاردهم

اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 11بجه قبل از ظهر روز چهار شنبه 02-03-1403به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ار ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (100،000) یک صد هزار افغانی نقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 11 بجه قبل از ظهر روز  چهارشنبه  02-03-1403در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

کتگوری تدارکات امور اجاره دهی و خدمات مشورتی
شماره درخواست KM/NCS/1403/L-19
تاریخ نشر اعلان 1403/2/11
تاریخ ختم اعلان 1403/3/2