عنوان
تهیه وتدارک (2) عراده موبایل میکسر کانکریت ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (2) عراده موبایل میکسر کانکریت ضرورت  ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل اشتراک نموده و شرطنامه پروژه را بدل یک هزار افغانی غیر قابل برگشت از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 03/03/1403- به  ریاست تدارکات شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر شهر کابل ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر  بصورت ضمانت بانکی مبلغ (250,000) افغانی  بوده و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر مورخ 03/03/1403 در منزل اول - صالون طعام خوری شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر میگردد.

کتگوری تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی
شماره درخواست KM/NCB/1403/G-04
تاریخ نشر اعلان 1403/2/11
تاریخ ختم اعلان 1403/3/3