عنوان
تعدیل شماره (1) پروژه امور ساختمان فاز دوم پروژه انکشاف مجدد شهری (D-15-4) پنجصد فامیلی واقع ناحیه یازدهم

                                                 


تعدیل شماره (1) پروژه امور ساختمان فاز دوم پروژه انکشاف مجدد شهری (D-15-4) پنجصد فامیلی واقع ناحیه یازدهم

شماره داوطلبی پروژه: NPD/KM/1402/W-015/NCB/Rebid 

تاریخ: 25 عقرب 1402

شماره

مواد شرطنامه

حالت فعلی شرطنامه

حالت تعدیل شده شرطنامه

1

ماده 20.2 جزء 1 دستورالعمل برای داوطلبان

صرف به مقاصد ارائه آفر، آدرس اداره عبارت است از:

توجه: ریاست تدارکات ملی

آدرس: آمریت سکرتریت تسهیلات آفرګشایی ، ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پشتونستان وات، کابل - افغانستان

ایمیل آدرس:[email protected]   

کاپی  به: [email protected]

شماره: 0202143219

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها: الی ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی کابل) مؤرخ  28 عقرب  1402 میباشد.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

نوت1: درصورتیکه روز آخر تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

نوت2: تمام داوطلبان که متقاضی اشتراک در این داوطلبی می باشند، نیم ساعت قبل از میعاد ضرب الاجل برای تسلیمی و بازگشایی آفر ها به ریاست تدارکات ملی تشریف بیاورند؛ و اسناد از قبیل آفر، ضمایم آفر، اصل تذکره، نقل رنگه جواز و صلاحیت نامه مع عکس با خود جهت ورود به محوطه مذکور را داشته باشند.

صرف به مقاصد ارائه آفر، آدرس اداره عبارت است از:

توجه: ریاست تدارکات ملی

آدرس: آمریت سکرتریت تسهیلات آفرګشایی ، ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پشتونستان وات، کابل - افغانستان

ایمیل آدرس:[email protected]   

کاپی  به: [email protected]

شماره: 0202143219

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها: الی ساعت 09:00 قبل از ظهر (به وقت محلی کابل) مؤرخ  12 قوس  1402 میباشد.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

نوت1: درصورتیکه روز آخر تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

نوت2: تمام داوطلبان که متقاضی اشتراک در این داوطلبی می باشند، نیم ساعت قبل از میعاد ضرب الاجل برای تسلیمی و بازگشایی آفر ها به ریاست تدارکات ملی تشریف بیاورند؛ و اسناد از قبیل آفر، ضمایم آفر، اصل تذکره، نقل رنگه جواز و صلاحیت نامه مع عکس با خود جهت ورود به محوطه مذکور را داشته باشند.

2

ماده 20.2 جزء 2 دستورالعمل برای داوطلبان

پاکت شرطنامه حاوی مطالب ذیل است:

نام و نمبر تشخیصیه این داوطلبی:

پروژه امور ساختمان فاز دوم پروژه انکشاف مجدد شهری (D-15-4) پنجصد فامیلی واقع ناحیه یازدهم 

NPD/KM/1402/W-015/NCB/REBID شمار داوطلبی:

هشدار اینکه:  قبل از تاریخ: 28 عقرب  1402 و ساعت 10:00  قبل از ظهر  باز نشود.     

پاکت شرطنامه حاوی مطالب ذیل است:

نام و نمبر تشخیصیه این داوطلبی:

پروژه امور ساختمان فاز دوم پروژه انکشاف مجدد شهری (D-15-4) پنجصد فامیلی واقع ناحیه یازدهم 

NPD/KM/1402/W-015/NCB/REBID شمار داوطلبی:

هشدار اینکه:  قبل از تاریخ: 12 قوس 1402 و ساعت 09:00  قبل از ظهر  باز نشود.     

3

ماده 21.1 دستورالعمل برای داوطلبان

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها:

بتاریخ: 28 عقرب  1402 و ساعت 10:00  قبل از ظهر  می باشد.

در صورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی افرها به روز رخصتی و یا کدام حادثه از قبل پیش بینی ناشده تصادف نماید، افرها در روز بعدی کاری در همان ساعت قبلی تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها:

بتاریخ: 12 قوس 1402 و ساعت 09:00  قبل از ظهر  می باشد.

در صورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی افرها به روز رخصتی و یا کدام حادثه از قبل پیش بینی ناشده تصادف نماید، افرها در روز بعدی کاری در همان ساعت قبلی تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

4

ماده 24.1  دستورالعمل برای داوطلبان

جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد:

سالون هندوکش ، ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پشتونستان وات، کابل، افغانستان

تاریخ آفر گشایی:  28 عقرب  1402و ساعت 10:00  قبل از ظهر  می باشد.

درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی افرها به روز رخصتی و یا کدام حادثه از قبل پیش بینی نشده تصادف نماید افرها در روز بعدی کاری  در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد

جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد:

سالون هندوکش ، ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پشتونستان وات، کابل، افغانستان

تاریخ آفر گشایی:  12 قوس 1402 و ساعت 09:00  قبل از ظهر  می باشد.

درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی افرها به روز رخصتی و یا کدام حادثه از قبل پیش بینی نشده تصادف نماید افرها در روز بعدی کاری  در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد

کتگوری تدارکات امور ساختمانی
شماره درخواست NPD/KM/1402/W-015/NCB/REBID
تاریخ نشر اعلان 1402/8/27
تاریخ ختم اعلان 1402/9/12