عنوان
تعدیل شماره (1) پروژه لات اول امور ساختمان سرک اعتبار از چهاراهی پل سوخته الی چهاراهی جمهوریت به طول (910) متر واقع ناحیه سوم و ششم

تعدیل شماره (1) پروژه لات اول امور ساختمان سرک اعتبار از چهاراهی پل سوخته الی چهاراهی جمهوریت به طول (910) متر واقع ناحیه سوم و ششم

شماره داوطلبی پروژه: NPD/KM/1402/W-002/NCB/REBID 

تاریخ: 17 عقرب 1402


داوطلبان محترم لطف نموده جهت دانلود اطلاعیه تعدیل شرطنامه پروژه مذکور به قسمت دانلود مراجعه نمایند.

کتگوری تدارکات امور ساختمانی
شماره درخواست NPD/KM/1402/W-0-02/NCB/REBID
تاریخ نشر اعلان 1402/8/18
تاریخ ختم اعلان 1402/9/3