عنوان
اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامه پروژه ساختمان سرک 45 متره به طرف جنوب چهارراهی ملالی الی سرک حلقوی به طول (1325) متر

اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامه

عنوان پروژه: پروژه ساختمان سرک 45 متره به طرف جنوب چهارراهی ملالی الی سرک حلقوی به طول (1325) متر

شماره داوطلبی: NPD/KM/NCB/1402/W-12/Rebid        

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از شاروالی کابل قبلاً پروژه ساختمان سرک 45 متره به طرف جنوب چهارراهی ملالی الی سرک حلقوی به طول (1325) متر با شماره تشخیصیه: NPD/KM/NCB/1402/W-12/Rebid را به اعلان داوطلبی سپرده بود که معیارات تجربه مشابه و حجم معاملات قابل تطبیق نبوده، تعدیل شماره 1 شرطنامه و نسخه اکسل بل احجام پروژه متذکره از ویب سایت های ریاست عمومی اداره امور {https://aop.gov.af/dr/access_to_information/administrative} یا شاروالی کابل {https://rfq.km.gov.af/ } قابل دریافت می باشد. داوطلبان محترم میتوانند تعدیل متذکره را بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، تعدیل شماره 1 و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته الی تاریخ مندرج شرطنامه به آمریت سکرتریت تسهیلات آفرگشائی ریاست تدارکات ملی ارایه نمایند. جلسه آفرگشایی به ساعت 10:00 قبل از ظهر بتاریخ 30 عقرب 1402 در صالون هندوکش ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان تدویر می یابد.

کتگوری تدارکات امور ساختمانی
شماره درخواست NPD/KM/NCB/1402/W-12/Rebid -
تاریخ نشر اعلان 1402/8/18
تاریخ ختم اعلان 1402/8/30