عنوان
اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامه پروژه ساختمان سرک قلعه شانان اعتبار از سرک قلعه زمان خان و وصل به سرک کابل جلال آباد بشمول پل آن لات اول (ساختمان سرک)

اطلاعیه تعدیل شماره 1 شرطنامه

عنوان پروژه: پروژه ساختمان سرک قلعه شانان اعتبار از سرک قلعه زمان خان و وصل به سرک کابل جلال آباد بشمول پل آن لات اول (ساختمان سرک)                                                                                                                                                                          شماره داوطلبی: NPD/KM/NCB/1402/W-20  

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از شاروالی کابل قبلاً پروژه ساختمان سرک قلعه شانان اعتبار از سرک قلعه زمان خان و وصل به سرک کابل جلال آباد بشمول پل آن لات اول (ساختمان سرک) با شماره تشخیصیه: NPD/KM/NCB/1402/W-20 را به اعلان داوطلبی سپرده بود که معیارات تجربه مشابه و حجم معاملات قابل تطبیق نبوده و تعدیل شماره 1 شرطنامه از ویب سایت های ریاست عمومی اداره امور {https://aop.gov.af/dr/access_to_information/administrative} یا شاروالی کابل {https://rfq.km.gov.af/ } قابل دریافت می باشد. داوطلبان محترم میتوانند تعدیل متذکره را بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، تعدیل شماره 1 و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته الی تاریخ مندرج شرطنامه به آمریت سکرتریت تسهیلات آفرگشائی ریاست تدارکات ملی ارایه نمایند. جلسه آفرگشایی به ساعت 9:00 قبل از ظهر بتاریخ 4 قوس 1402 در صالون هندوکش ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان تدویر می یابد.

کتگوری تدارکات امور ساختمانی
شماره درخواست NPD/KM/NCB/1402/W--20
تاریخ نشر اعلان 1402/8/18
تاریخ ختم اعلان 1402/9/4