عنوان
پروژه ساختمان سرک 45 متره به طرف جنوب چهارراهی ملالی الی سرک حلقوی به طول (1325) متر

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک 45 متره به طرف جنوب چهارراهی ملالی الی سرک حلقوی به طول (1325) متر با شماره داوطلبی: NPD/KM/NCB/1402/W-12/Rebid اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را از ویب سایت های ریاست عمومی اداره امور {https://aop.gov.af/dr/access_to_information/administrative} یا شاروالی کابل {https://rfq.km.gov.af/ } بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 ق.ظ مورخ 30 عقرب 1402 به آمریت سکرتریت تسهیلات آفرگشائی ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

داوطلبان که شرطنامه را بدست می آورند، معلومات شرکت خویش را به منظور دریافت بموقع تعدیلات شرطنامه در صورت لزوم به ایمیل آدرس [email protected] ارسال نموده و در وقت ضرورت به شماره 0202143274 تماس گرفته حل مطلب نمایند.

تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ 1,800,000 افغانی بوده، بازدید از ساحه به ساعت 10:00 ق.ظـ مورخ 20 عقرب 1402 و جلسه آفرگشایی به ساعت 10:00 قبل از ظهر بتاریخ 30 عقرب 1402 در صالون هندوکش ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان تدویر می یابد.

کتگوری تدارکات امور ساختمانی
شماره درخواست NPD/KM/NCB/1402/W-12/Rebid
تاریخ نشر اعلان 1402/8/7
تاریخ ختم اعلان 1402/8/30