عنوان
دعوت برای ارائه درخواستی جهت ثبت شرکتها (برای تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی)

شاروالی کابل مصمم است تا شرکت های داخلی و بین المللی  واجد شرایط را منحیث دواطلبان احتمالی آینده برای پروژه های تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی شناسایی نماید. برای نیل به این هدف، در نظر است تا سیستم ثبت  و درجه بندی شرکتها و کمپنی هاییکه  در عرصه تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی فعالیت دارند و علاقمند انجام  اکمال پروژه های در کابل اند،  معرفی نماید.  ثبت نام شرکتها در کتگوری های مختلف   طور ذیل صورت خواهد گرفت:

1.       تدارکات مواد نفتی (دیزل،  پطرول، قیر و تیل خاک)

2.       مواد ساختمانی (سب بیس، بیس کورس، خاکه سنگ، حغل، سنگ های تزئینی

3.       تدارک عراده جات و سایط سرکسازی، ماشین های زراعتی، حفر چاه، جنراتور ها، واترپمپ ها

4.       تدارک مواد اعاشوی شامل روغن، حبوبات، ترکاری باب، میوه جات

5.       کرایه گیری وسایط و ماشین آلات سرکسازی

6.       پرزه جات وسایط نقلیه و ماشین آلات  سرک سازی

7.       تدارک وسایل برقی تنویر جاده ها، سیستم های سولری، بطری باب، وسایل برقی دفاتر.

8.       تدارک مواد دوخت البسه و تکه نارنجی و سبز ضرورت شاروالی  

9.       نیازمندی مرتبط به امور سرسبزی شامل نهال، کود حیوانی،

10.   تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی ( کمره امنیتی، کمپیوتر باب، پرنتر، ماشین پلاتر، سرورها، ارائه کنندگان خدمات انترنت(

11.   تدارک سامان لابراتوار جیوتیکنیک، سروی  

12.   انجام تست های خاک و جیوتکنیک، کالبریشن سامان آلات لابراتور و ماشین آلات سروی

13.   تدارک تجهیزات دفتری (میز، چوکی، ورک استیشن، پرده، فرش)

تحت کتگوری های پروژه های زیربنائی که در فوق ذکر گردیده است، معلومات و ضروریات توانائی مالی نیز طوریکه بر حسب تصمیم  امارت اسلامی افغانستان با در نظرداشت پروژه هایکه در جریان ده (10) سال گذشته انجام داده است، وضع خواهد شد. شرکت هایی که در افغانستان کار میکند ویا شرکت های که قصد دارند در شهر کابل در بخش هاییکه در فوق ذکر شده اند فعالیت  نمایند، دعوت میشود تا تفصیلات توانایی های مالی و تخنیکی شانرا جهت ثبت نام در شاروالی کابل ارائه نمایند. 

شرکت های مذکور همچنان باید مدارک اثباتیه تفصیل توانایی های مالی و تخنیکی شانرا  مطابق به فورمه ثبت شرکتها (که در فارمت  اکسل)  ارائه بدارند.

شاروالی کابل صحت و سقم معلومات های مالی و تخنیکی شرکتهای مذکور را در کتگوری های مناسب بطور جداگانه ارزیابی نموده و آنرا با شرکت های مربوط در میان خواهد گذاشت.  با درنظرداشت  توانایی های شرکت ها، یک شرکت میتواند برای ثبت در بیشتر از یک کتگوری مد نظر گرفته شود.  معلومات و فارمت لازم درین مورد در  ویب سایت شاروالی کابل: www.rfq.km.gov.af    دسترس می باشد.

از کمپنی های علاقمندی درخواست می گردد تا معلومات و اسناد لازم را برای ثبت شان  با شاروالی کابل ضم  فورمه ایکه  توسط شخص با صلاحیت (مالک، رئیس شرکت وغیره) شان امضاء شده باشد، همراه با فورمه ثبت شرکت  ها و این دعوتنامه ارائه نمایند.  تمام مدارک اثباتیه باید بصورت هارد کاپی که همه صفحات آن امضاء و مهر شده باشد همراه با سافت کاپی آنها در یک سی دی ارائه گردد. برای ارائه این معلومات  ضرب العجل خاصی  تعین نگردیده است، اما برای ارائه  سریع تر معلومات و طی مراحل درخواستی، به شرکت ها توصیه میگردد تا تفصیلات خواسته شده را غرض بررسی و تصدیق در اسرع وقت به شاروالی کابل ارائه دارند.

لست این شرکت های ثبت نام شده توسط شاروالی کابل حفظ گردیده و  شاروالی کابل تفصیلات ارائه شده را بطور منظم برمبنای معلوماتیکه از شرکت های مربوط بدست می آورد و بعد از اطمینان از صحت آنها  تجدید خواهد نمود.  لست شرکتهای ثبت نام شده و تأیید شده  میتواند برای نهایی شدن سریع قراردادها،  داوطلبی های مقید و یامنبع واحد برای موارد تدارکات عاجل/خاص مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت ها باید به یاد  داشته باشند که صرف ثبت نام شرکتها با شاروالی کابل اعطای قرارداد را در آینده برای شان تضمین نمی نماید. قراردادهای امور ساختمانی به شرکتهای واجد شرایط در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارک امارت اسلامی افغانستان اعطاء خواهد شد.

شرکت های علاقمند همچنان باید بیاد داشته باشند که ارائه معلومات ویا اسناد غیر مؤثق، نادرست، ساختگی و جعلی منتج به محرومیت (2) الی (5)  سال گردیده وعلاوتا ً شرکتهای متذکره مطابق به قوانین و طرزالعمل های امارت اسلامی افغانستان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 

 

 

کتگوری تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی
شماره درخواست km/1402
تاریخ نشر اعلان 1402/6/19
تاریخ ختم اعلان 1402/12/29