عنوان
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک سیخ گول، سیم جستی، خشت پخته، تیل خاک وغیره ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، شاروالی کابل در نظر دارد، قرارداد   تهیه و تدارک سیخ گول، سیم جستی، خشت پخته، تیل خاک وغیره ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت.خویشرا  تحت نمبر تشخیصیه KM/NCB/1402/G-17  به شرکت محترم سام گروپ لمیتد دارنده جواز 23489 که آدرس شرکت شان حصه سوم خیرخانه مرکز کابل میباشد به قیمت مجموعی (15,926,228) پانزده ملیون ونه صدو بیست وشش هزارو دوصدو بیست وهشت افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن را به ریاست تدارکات شاروالی کابل در منزل چهارم تعمیر مرکز واقع چهارراهی ملک اصغر  ناحیه دوم شهرکابل ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد

کتگوری اطلاعیه‌های تصمیم اعطای قرارداد
شماره درخواست KM/NCB/1402/G--17
تاریخ نشر اعلان 1402/3/4
تاریخ ختم اعلان 1402/3/11