عنوان
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک مواداعاشوی ضرورت کلوپ امریت خدمات ریاست مالی واداری

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، شاروالی کابل در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک مواداعاشوی ضرورت کلوپ امریت خدمات ریاست مالی واداری  خویشرا  تحت نمبر تشخیصیه KM/NCB/G-004/1402 به تاج محمودی زراعتی او مالداری شرکت دارنده جواز 53852 که آدرس شرکت شان مرکز کندهار میباشد به قیمت مجموعی (17,470,775 ) هفده ملیون وچهارصدو هفتاد هزارو هفت صدو هفتادو پنج افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن را به ریاست تدارکات شاروالی کابل در منزل چهارم تعمیر مرکز واقع چهارراهی ملک اصغر  ناحیه دوم شهرکابل ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد".

کتگوری اطلاعیه‌های تصمیم اعطای قرارداد
شماره درخواست KM/NCB/G-004/1402
تاریخ نشر اعلان 1402/3/3
تاریخ ختم اعلان 1402/3/9