عنوان
تهیه و تدارک یک عراده ماشین کمپرسوری و روتری حفر چاه ضرورت ریاست سرسبزی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و  تدارک یک عراده ماشین کمپرسوری و روتری  حفر چاه ضرورت ریاست سرسبزی اشتراک نموده و شرطنامه پروژه مذکور را در مقابل یک هزار افغانی پول غیر قابل برگشت از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته به ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهار شنبه  مورخ 24/03/1402 به ریاست تدارکات شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر شهر کابل ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ (160,000) افغانی  بوده و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر چهار شنبه مورخ 24/03/1402 در منزل اول - صالون طعام خوری شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر میگردد.

کتگوری تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی
شماره درخواست KM/NCB/1402/G-35
تاریخ نشر اعلان 1402/3/2
تاریخ ختم اعلان 1402/3/24