عنوان
اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادپروژه دکاکین بالای زیر زمینی واقع سرک قصبه الی پنج صد فامیلی ناحیه یازدهم

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که شاروالی کابل در نظر دارد، تا پروژه دکاکین بالای زیر زمینی واقع سرک قصبه الی پنج صد فامیلی ناحیه یازدهم تحت شماره داوطلبی KM/RT/1402/W-06 را به شرکت تجارتی و ساختمانی امیر سبحان دارنده جواز شماره (54161) آدرس شرکت: )تهیه مسکن ناحیه 17 مرکز کابل) به قیمت مجموعی (7,519,992.4) هفت میلیون پنج صدو نوزده هزار و نو صدو نود دو عشاریه چهار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اطلاعیه الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات شاروالی کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

کتگوری اطلاعیه‌های تصمیم اعطای قرارداد
شماره درخواست KM/RT/1402/W06
تاریخ نشر اعلان 1402/2/31
تاریخ ختم اعلان 1402/3/6