عنوان
تهیه وتدارک سامان الات برق جهت ترمیمات تنویر سرک کوته سنگی الی بازار کمپنی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک سامان الات برق جهت ترمیمات تنویر سرک کوته سنگی الی بازار کمپنی اشتراک نموده و شرطنامه پروژه را بدل یک هزار افغانی غیر قابل برگشت از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ  روز سه شنبه  16/03/1402 به ریاست تدارکات شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر شهر کابل ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر  بصورت ضمانت بانکی  مبلغ (100,000) افغانی بوده و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر مورخ 16/03/1402 در منزل اول - صالون طعام خوری شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر میگردد.

کتگوری تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی
شماره درخواست KM/NCB/1402/G-034
تاریخ نشر اعلان 1402/2/27
تاریخ ختم اعلان 1402/3/16