عنوان
تهیه و تدارک تجهیزات لابراتوار جیوتیکنیک ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک تجهیزات لابراتوار جیوتیکنیک ضرورت  ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل اشتراک نموده و شرطنامه پروژه مربوطه در برابر یک هزار افغانی پول غیر قابل برگشت از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته به ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 18/02/1402 به ریاست تدارکات شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر شهر کابل ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر  بصورت ضمانت بانکی یا پول نقد مبلغ (280,000) افغانی  بوده و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر مورخ 18/03/1402 در منزل اول صالون طعام خوری شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر میگردد.


کتگوری تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی
شماره درخواست KM/NCB/1402/G29
تاریخ نشر اعلان 1402/2/27
تاریخ ختم اعلان 1402/3/18