عنوان
اجاره‌دهی (103.8)متر مربع زمین واقع گذر آهنگری(سراجی)از مر بوطات ناحیه اول شهرکابل

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی ) اجاره‌دهی (103.8)متر مربع زمین واقع گذر آهنگری(سراجی)از مر بوطات ناحیه اول شهرکابل اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 10:00بجه قبل از ظهر روز سه شنبه 16/03/1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ار ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (15.000) پانزده  هزار افغانی نقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 10:00بجه قبل از ظهر روز سه شنبه  16/03/1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

کتگوری تدارکات امور اجاره دهی و خدمات مشورتی
شماره درخواست KM/NCS/1402/L-133
تاریخ نشر اعلان 1402/2/24
تاریخ ختم اعلان 1402/3/16