عنوان
اجاره‌دهی یک قطعه زمین به مساحت (6667.54)متر مربع که شامل رستورانت ها ویک تعداد غرفه جات وکپه ها، یک کشتی سیار، کلب بیلبارد وسه پارکینگ به مساحت های(1942)،(2279)و(1170)متر مربع واقع باغ عمومی مردانه پغمان از مر بوطات ناحیه چهاردهم.

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره‌دهی  یک قطعه زمین به مساحت (6667.54)متر مربع که شامل رستورانت ها ویک تعداد غرفه جات وکپه ها، یک کشتی سیار، کلب بیلبارد وسه پارکینگ به مساحت های(1942)،(2279)و(1170)متر مربع واقع باغ عمومی مردانه پغمان از مر بوطات ناحیه چهاردهم.اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 11:00بجه قبل از ظهر روز دوشنبه 15/03/1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ار ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (60.000) شصت  هزار افغانی نقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 11:00بجه قبل از ظهر روز دوشنبه  15/03/1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

کتگوری تدارکات امور اجاره دهی و خدمات مشورتی
شماره درخواست KM/NCS/1402/L-045
تاریخ نشر اعلان 1402/2/24
تاریخ ختم اعلان 1402/3/15