عنوان
اجاره‌دهی پارکینگ وسایط شهری واقع کوچه پخته فروشی از مربوطات ریاست ناحیه اول شهرکابل

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره‌دهی پارکینگ وسایط شهری واقع کوچه پخته فروشی از مربوطات ریاست ناحیه اول شهرکابل اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 10:00بجه قبل از ظهر روز دوشنبه 15/03/1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ار ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (300,000) سه صد  هزار افغانی نقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 10:00بجه قبل از ظهر روز دوشنبه  15/03/1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

کتگوری تدارکات امور اجاره دهی و خدمات مشورتی
شماره درخواست KM/NCS/1402/L-002
تاریخ نشر اعلان 1402/2/24
تاریخ ختم اعلان 1402/3/15